Art, família i confinament: L’art com a vincle en un context penitenciari

Arte, família y confinamiento: El arte como vínculo en un contexto penitenciario

Art, family and confinement: Art as a bond in penitentiary centers


Ángela Peinado, Teresa Rojas, Núria Pujol, Helena Cabo, Eva Vázquez

Dins d’una presó sorgeix, de manera natural, un confinament amb el qual podem establir certs paral·lelismes respecte la situació que hem viscut durant la pandèmia de la Covid-19.

Per il·lustrar-ho, en aquesta conferència us presentem diferents experiències artístiques multidisciplinars que s’han dut a terme dins del context penitenciari de Catalunya amb l’objectiu de crear espais de qualitat familiar que reforcin els vincles entre pares, mares i fills.

Dentro de una cárcel surge, de forma natural, un confinamiento con el que podemos establecer ciertos paralelismos respecto a la situación que hemos vivido durante la pandemia de la Covid-19.

A fin de ilustrarlo, esta conferencia presenta una serie de experiencias artísticas multidisciplinares acontecidas dentro del contexto penitenciario de Cataluña con el objetivo de crear espacios de calidad familiar que refuercen los vínculos entre padres, madres e hijos.

Confinement is the nature of prison life. A state we can now remotely relate to because of the Covid-19 pandemic.

This conference presents a series of multidisciplinary artistic projects carried out in two Barcelona prisons with the aim of strengthening the bonds between locked-down parents and children.

Conferència en català i castellà. 

Conferencia en catalán y castellano. 

Conference in Catalan and Spanish with subtitles in English.